030 243 64 64
Blog 19/01/2022
Gezondheidsrisico’s gevaarlijke stoffen meenemen in het ontwerp van een installatie: een succesverhaal

Gezondheidsrisico’s gevaarlijke stoffen meenemen in het ontwerp van een installatie: een succesverhaal

Om onze opdrachtgevers zo goed en efficiënt mogelijk te ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van veiligheid, gezondheid of milieu, maken we gebruik van verschillende softwaretools. Sinds de jaren ’90 zijn in opdracht van de overheid, meerdere softwaretools ontwikkeld om bedrijven op een laagdrempelige manier inzicht te geven in hun gezondheidsrisico’s wanneer zij werken met gevaarlijke stoffen. Deze softwaretools kun je op elk gewenst moment inzetten. In dit blog nemen wij je mee in hoe je deze tools goed inzet, welke softwaretools wij graag gebruiken en hoe wij een opdrachtgever in de ontwerpfase van een installatie hebben ondersteund.

Risico’s van inhalatoire en dermale blootstelling beoordelen

In de Zelfinspectie Werken met Gevaarlijke Stoffen noemt de Nederlandse Arbeidsinspectie een aantal blootstellingsmodellen zoals Chemrade, Advanced REACH Tool (ART), Stoffenmanager en ECETOC-TRA. Alle modellen beoordelen met name de gezondheidsrisico’s bij inhalatoire blootstelling. Voor het beoordelen van dermale blootstelling kan onder andere Ecetoc TRA of Chemrade worden ingezet. De modellen zijn onderverdeeld in Tier 1- en Tier 2-modellen, waarbij de Tier-1 modellen relatief eenvoudig zijn en de Tier 2-modellen meer geavanceerd. Hierbij is een bepaald kennisniveau nodig om deze goed toe te passen. Het resultaat: een meer realistische schatting van de blootstelling.

De genoemde waarden van de modellen zijn de 90-percentiel van de blootstellingsverdeling van de gedefinieerde activiteit. Dit betekent dat in 90% van de gevallen de blootstelling lager zal zijn dat deze waarde. Het wordt dan ook als ‘reasonable worst case’ gezien. De softwaretools zijn gebaseerd op bepaalde algoritmen, waarmee een zo realistisch mogelijke schatting wordt gegeven van de blootstelling aan bepaalde stoffen of dampen. Factoren die de berekening beïnvloeden zijn onder andere de grootte van de ruimte, de ventilatievoud, de taakduur en frequentie, aanwezigheid van afzuiging en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hoe we samen met Chemrade het bewustzijn van gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen vergroten

Voor het inventariseren en beoordelen van gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen wordt er door Kader Group sinds vorig jaar gebruik gemaakt van Chemrade. Chemrade Software b.v. is de ontwikkelaar van de gelijknamige software en ondersteunt bedrijven middels implementatietrajecten en trainingen in de vorm van webinars en masterclasses. We zijn een samenwerking met Chemrade aangegaan om meer organisaties bewust te maken van de gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen en om hen te helpen met deze complexe materie. Dit kan zoals gezegd met behulp van de software, maar ook door het verrichten van metingen of het geven van opleidingen en masterclasses. Je kunt hierbij aan de Arbeidshygiëne opleidingen, die verder inzoomen op de langetermijnrisico’s van blootstelling. Kader Academy biedt ook een opleiding blootstellingsonderzoek, waarin je leert zelfstandig een kwalitatief en wettelijk onderbouwd blootstellingsonderzoek uit te voeren.

In de praktijk: blootstelling van een nog te bouwen installatie meten

Een paar maanden geleden legde een opdrachtgever uit de voedingsmiddelenindustrie een bijzonder vraagstuk bij ons neer: zijn de gezondheidsrisico’s voor onze medewerkers voldoende beheerst waar het onze nog te bouwen installatie betreft? Deze opdrachtgever is bezig met het ontwerpen en bouwen van een installatie waarbij door sproeidrogen een component uit melk wordt gewonnen. Dit proces vindt al enige jaren plaats, maar door toenemende marktvraag is besloten om het productieproces op te schalen en te professionaliseren. Hierbij zet onze opdrachtgever de beste beschikbare technieken in om enerzijds de milieu-uitstoot te beperken, en anderzijds een veilige en gezonde werkomgeving voor haar werknemers te bieden. Zo worden endless liners ingezet, waarbij het product in een gesloten plastic zak wordt gestort en afgesloten zonder dat er stof vrijkomt en is er veel aandacht voor ruimteventilatie en de inzet van stofafzuigingsinstallaties. Hoewel het proces grotendeels gesloten is, blijft er toch een toch een aantal handelingen waarbij de installatie open gaat en er mogelijke stofblootstelling optreedt.

Er zullen bijvoorbeeld controle-, onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden, waarbij er enige stofblootstelling zal optreden. Om inzicht te krijgen in de blootstelling, vroeg de opdrachtgever ons om voor alle werkzaamheden een blootstellingsberekening te maken. Bij het toepassen van Chemrade software kan ook de effectiviteit van bepaalde maatregelen worden doorgerekend. Op basis van deze berekeningen kon onze opdrachtgever een gefundeerde keuze maken voor het gebruik van bepaalde technische maatregelen of PBM. Al deze resultaten zijn verwerkt in een heldere rapportage met concrete aanbevelingen.  Onze opdrachtgever was erg tevreden over deze rapportage; het gaf inzichten die kunnen worden gebruikt om ontwerpkeuzes te maken en het productieproces verder te optimaliseren. Een van de aanbevelingen, het uitvoeren van verificatiemetingen na oplevering van de installatie, is al mondeling toegezegd en zal naar alle waarschijnlijkheid eind 2022 gaan plaatsvinden.

 

Deel dit bericht:


Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring