030 243 64 64
Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne

Onderzoek arbeidshygiëne maakt het risico op mogelijke gezondheidsklachten door blootstelling aan chemische, fysieke of fysische factoren inzichtelijk. Kader Group verzorgt de initiële risicobeoordeling en past zo nodig verdiepend onderzoek arbeidshygiëne toe wanneer blijkt dat gezondheidsrisico’s onvoldoende inzichtelijk of beheerst zijn. Met het onderzoek arbeidshygiëne heb je inzicht in de gezondheidsrisico’s van je medewerkers en kun je praktisch invulling geven aan het beheersen en duurzaam veilig maken van de blootstelling van arbeidsprocessen. Hiermee voldoe je aan de voorschriften van het Arbobesluit.

In bijna elke organisatie komen medewerkers tijdens de werkzaamheden in aanraking met chemische, fysieke of fysische factoren als gevaarlijke stoffen, geluid, tillen, beeldschermwerk of klimaat. Blootstelling aan deze belastende factoren kan leiden tot beroepsziekten als longkanker, lawaaidoofheid of klachten aan het bewegingsapparaat. Een onderzoek arbeidshygiëne kan het risico op eventuele gezondheidsklachten door deze factoren inzichtelijk maken.

Een kwart van de beroepsbevolking heeft te maken met gevaarlijke stoffen en lawaai. Ruim 40% moet soms of regelmatig veel kracht zetten tijdens het werk

Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

Daarnaast kan uit een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) blijken dat risico’s nog onvoldoende inzichtelijk of beheerst zijn. Verdiepend onderzoek arbeidshygiëne is dan nodig om het risico te beoordelen en de juiste beheersmaatregelen vast te stellen. Dit is altijd het geval voor de wettelijk verplichte RI&E’s zoals geluid, gevaarlijke stoffen en beeldschermwerk.

Onze meerwaarde

Onze veiligheidsdeskundigen zijn getraind in het toepassen van gevalideerde modellen voor het uitvoeren van onderzoek arbeidshygiëne, zoals Stoffenmanager, Advanced REACH Tool (ART), KIM, HARM of NIOSH. Kader beschikt over gekalibreerde meetinstrumenten om de risico’s conform vigerende wetgeving en NEN normen in kaart te brengen.

Naast het beoordelen van het gezondheidsrisico of de toetsing aan een wettelijke grenswaarde, kunnen wij metingen inzetten om de determinanten van de blootstelling te bepalen of het effect van maatregelen vast te stellen.

Op basis van de resultaten geven wij concrete adviezen om de risico’s te beheersen. Iedere rapportage van Kader voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Wil je alle risico’s binnen jouw organisatie beoordelen, inzichtelijk krijgen en/of systematisch beoordelen in de vorm van een managementsysteem? Dan ben je bij Kader Group aan het juiste adres!

Ons advies is gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie, waarbij bronmaatregelen prevaleren boven individuele maatregelen.

Onze aanpak

Het onderzoek arbeidshygiëne bestaat uit een aantal stappen. We beginnen altijd met een initiële risicobeoordeling van de chemische, fysieke of fysische factoren op de werkplek. Deze betaalbare initiële risicobeoordeling kan al voldoende zijn om te voldoen aan het Arbobesluit.

Als uit de initiële risicobeoordeling blijkt dat gezondheidsrisico’s nog onvoldoende inzichtelijk of beheerst zijn, zal verdiepend onderzoek arbeidshygiëne nodig zijn. Dit doen we met behulp van gevalideerde schattingsmodellen of door het verrichten van blootstellingsmetingen op de werkplek. Het uitvoeren van blootstellingsmetingen is kostbaarder, maar geeft een nauwkeurige beoordeling van de blootstelling.

Initiële risicobeoordeling

Op de locatie worden met interviews en een rondgang de werkplekken en taken waarbij potentiële blootstellingsrisico’s aanwezig in kaart gebracht. Op basis van deze initiële risicobeoordeling stellen wij aandachtsgebieden vast, waarbij het kan zijn dat er al advies wordt gegeven voor verbetermaatregelen.  Als er verder geen nader onderzoek nodig is volgt een rapportage met daarin advies en mogelijke verbetermaatregelen. Deze betaalbare initiële risicobeoordeling kan al voldoende zijn om te voldoen aan het Arbobesluit.

Verdiepend onderzoek arbeidshygiëne

Bij het uitvoeren van verdiepend onderzoek arbeidshygiëne hanteren we een aantal stappen. In overleg met jou als opdrachtgever stellen wij allereerst de meetstrategie op om het doel van de metingen te bepalen. Vervolgens doen we een literatuurstudie en worden belastende factoren geanalyseerd. Daarna voeren wij schattingen of blootstellingsmetingen uit, analyseren resultaten en stellen conclusies vast en adviseren over verbetermaatregelen. Het verdiepend onderzoek arbeidshygiëne leggen wij vast in een professionele rapportage conform de vigerende NEN normen. Naast de schriftelijke vastlegging bespreken wij altijd de resultaten van het onderzoek met onze opdrachtgever en dragen wij zorg voor een goede overdracht en opvolging van het Plan van Aanpak!

Bel mij
Vul hier je gegevens in en wij nemen telefonisch contact met je op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees hier onze privacyverklaring